Lees deze Affiliate Voorwaarden en Condities zorgvuldig voordat u gebruik maakt van het WP Concepts Affiliate Programma dat wordt beheerd door WP Concepts. O programa de afiliação do WP é um programa de afiliação do WP. Indien u het niet eens bent met enig deel van deze voorwaarden, dan heeft u niet onze toestemming om ons Affiliate Programma te gebruiken. 

 

Kwalificatie en goedkeuring

De volgende soorten personen of bedrijven komen in aanmerking voor ons Affiliate Programma: 

Webdesign bureaus en freelancers; 

Webontwikkelingsbureaus en freelancers; 

Agentes de marketingchappen en freelancers; 

Bloggers; 

Beheerders van sociale media groepen; 

Andere beïnvloeders van agentschappen of bedrijfseigenaren; pt 

SEO freelancers en bureaus. 

Todos os interessados que se encontram em Portugal num passado de bovinos, não hesitaram em contactar-nos através do endereço info@wpconcepts.nl com interesse em fazer-te, em contactar-nos para o programa. 

Wij behouden ons het recht voor om een aanvraag goed te keuren of af te wijzen om welke reden dan ook of zonder reden, naar eigen inzage. 

Contas

Indien u bent goedgekeurd als affiliate, zal uw affiliate account automatisch worden aangemaakt wanneer u u uw WP Concepts account aanmaakt. U kunt uw promotiecode, promotielink, aantal aanmeldingen, aantal kliks en uitbetalingsinformatie bekijken onder het Promoter Dashboard in uw WP Concepts account. 

As informações de afiliação zal são conceitos de WP de porta de soldadura. Lees ook onze Algemene Voorwaarden hier. 

Wij behouden ons het recht voor om uw affiliate en/of WP Concepts account(s) op elk gewenst moment te beëindigen om welke reden dan ook of om geen enkele reden, naar eigen inzage. 

Comissões

Afhankelijk van welke regeling is geselecteerd, kunt u een eenmalige commissiebetaling of terugkerende betalingen ontvangen. As apostas de excesso de apostas de regulação de zal são mesmo em uw Promoter Dashboard. 

Om betaling te ontvangen, moet uw PayPal account informatie in uw dashboard invullen of een geldig postadres voor betalingen sturen naar info@wpconcepts.nl vóór de betalingsverwerkingsdatum. Todos os afiliados que apostam em apostas são abrangidos pela 25ª parte da tabela de preços e para a inscrição de candidatos à adesão à tabela de preços e para a inscrição mínima de 100 EUR. 

As comissões de peritos são betaald voor zo lang als de verwezen klant WP Concepts betaalt. As apostas em todas as transacções são feitas para as transacções de sucesso. Transacties die zijn terugbetaald of teruggevorderd komen niet in aanmerking voor commissies. Indien uw account wordt beëindigd, zult u geen commissies meer ontvangen. 

Ongepast gedrag

Het volgende is een niet-uitputtende lijst van het gedrag dat wij ongepast vinden en dat kan leiden tot de beëindiging van uw affiliate account: 

Het maken van onjuiste beweringen over WP Conceitos de onze producten op berichten de publicidades 

Spammen of het verzenden van promoties naar personen zonder hun toestemming; 

Frauduleuze transacções de zelfverwijzing; 

Plaatsen van of advertisteren op websites die illegale acitiviteiten, gokken, geweld, pornografie of ander soortgelijk materiaal promoten; 

Het niet bekendmaken van onze affiliate relatie in overeenstemming met de Marketing en Advertentie richtlijnen in Nederland.

Het schenden van onze intellectuele eigendomsrechten; 

Het gebruiken van misleidende tekst of afbeeldingen om anderen aan te zetten zich aan te melden voor WP Concepts; 

Het verzenden van uw affiliate informatie naar aanbiedingen of coupon sites. 

 

GEEN GARANTIE

WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, HET AFFILIATE PROGRAMMA, DE TERMAGEDDON PRODUCTEN EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK AF.

Schadevergoeding

Em geen geval zal WP Concepts, noch haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website; (ii) gedrag of inhoud van derden op de Website; (iii) inhoud verkregen van de Website;(iv) onbevoegde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, al dan niet op basis van garantie, contract, onrechtmatig handelen (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, ongeacht of wij al dan niet op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs indien een hierin uiteengezette oplossing niet aan zijn essentiële doel blijkt te voldoen.

Indien, ondanks de bovenstaande beperking, WP Concepts aansprakelijk wordt geacht voor enig verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met een van de hierboven beschreven voorvallen, dan zal de aansprakelijkheid van WP Concepts in geen geval meer bedragen dan de servicekosten die u aan haar hebt betaald in verband met dergelijke transactie(s) op deze website.

De beperking van de aansprakelijkheid weerspiegelt de verdeling van het risico tussen de partijen. De beperkingen die in deze sectie worden gespecificeerd zullen blijven bestaan en van toepassing zijn, zelfs als enig beperkt rechtsmiddel dat in deze gebruiksvoorwaarden wordt gespecificeerd, zijn essentiële doel blijkt te hebben gemist. De beperkingen van aansprakelijkheid in deze gebruiksvoorwaarden komen ten goede aan WP Concepts.

 

Schadeloosstelling 

U zult WP Concepts (en haar gecontracteerde providers, agenten, klanten, bedienden, functionarissen en werknemers) verdedigen, schadeloos stellen, bewaren en vrijwaren van en tegen alle eisen, aansprakelijkheden, boetes, verliezen, kosten, vorderingen of rechtsgedingen (feitelijk of dreigend), en onkosten, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, gerechtskosten en andere redelijke kosten van rechtszaken (gezamenlijk "Aansprakelijkheden") die worden ingesteld tegen of opgelopen door WP Concepts die voortvloeien uit of verband houden met materiaal dat door u aan anderen is verstrekt met betrekking tot dit Affiliate Programma, vorderingen die door u bij anderen zijn ingediend met betrekking tot dit Affiliate Programma, of inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die door u zijn gepleegd met betrekking tot dit Affiliate Programma. 

 

Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en rechtsgebied

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingen, zal dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen voorwaarden vormenkomst volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot ons Affiliate-programma, en vervangen alle eerdereenkomsten die wij mogelijk met betrekking tot het Affiliate-programma hebben gehad.

Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden houden met deze Affiliatevoorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de interpretatie of schending ervan, zullen worden beslecht door een bevoegde rechtbank in Midden-Nederland.

 

Contacto

Indien u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via info@wpconcepts.nl.